KOUVOLAN VIHREIDEN KUNTAVAALIOHJELMA

Nämä kuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2017

Huhtikuun 9. päivä Suomelle valittiin suunta. Kouvolan Vihreät lähti kuntavaaleihin seuraavalla vaaliohjelmalla.

VIREÄ, VIHREÄ KOUVOLAMME

Haluamme tehdä Kouvolasta yhtenäisen viihtyisän kaupungin. Vireistä keskusta-alueista hyötyvät myös reuna-alueilla asuvat ihmiset ja vireistä taajamista ja kylistä myös keskustassa asuvat kaupunkilaiset. Kouvola on yhdistelmä elinvoimaista maaseutua ja eloisaa kaupunkikeskustaa. Haluamme, että Kouvola katsoo tulevaisuuteen eikä jää kiinni menneisyyden asioihin. Haluamme kaupunkiimme yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ylpeyttä hienosta kaupungistamme koko Kouvolan alueella. Haluamme Kouvolan muuttuvan muuttovoittokaupungiksi. Haluamme tavoittaa Kouvolasta lähtöisin olevat ihmiset ja lisätä etätyön mahdollisuuksia. Haluamme päätösten valmistelun ja päätöksenteon olevan avointa ja läpinäkyvää. Ihmisillä on oikeus tietää, millä perustein ja millä kokoonpanolla heille tärkeistä asioista päätetään. Ympäristö tulee ottaa kaikessa päätöksenteossa huomioon.

1. Päätöksenteko
Haluamme tarjota inhimillisen vaihtoehdon, jossa päätöksenteko on ratkaisukeskeistä, kuuntelevaa, ennakoivaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Haluamme hoitaa Kouvolan taloutta vastuullisesti ja haluamme päätöksissä ennakkovaikutusten arviointia.

● Kaiken päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää.
● Pohjaamme päätöksemme mahdollisimman objektiiviseen tietoon.
● Päätöksiä tehtäessä ajattelemme paitsi yksittäisten alueiden myös koko kaupungin etua.
● Ennen päätösten tekoa tulee tehdä ennakko- ja sukupuolivaikutusten arviointi päätöksen seurauksista. Kouluverkkopäätöksissä pitää tehdä lapsivaikutusten arviointi.
● Työryhmiin, jotka valmistelevat päätöksentekoa, tulee ottaa mukaan kaikki puolueet. Päätöksentekoa Kouvolassa ei saa ohjailla pienestä sisäpiiristä käsin.
● Pidämme yhteyttä kaupunkilaisiin ja viestimme tekemisistämme.

2. Laadukas koulutus luo pohjaa tulevaisuuteemme
Koulutus on menestyvän Kouvolan yksi tärkeimmistä tekijöistä. Koulutukseen sijoitettavat rahat eivät ole kuluerä vaan investointi tulevaisuuteen. Hyvin hoidettu koulutus on kunnan keskeinen vetovoimatekijä. Me haluamme turvata laadukkaan koulutuksen kaikenikäisille kouvolalaisille. Kouluverkkoa suunniteltaessa tulee huomioida eri-ikäisten oppilaiden mahdollisuudet liikkua kotoa kouluun, julkisen liikenteen mahdollisuudet sekä kouluverkon muutoksista tehtyjen selvitysten tulokset.

● On taattava terveyttä kokonaisvaltaisesti edistävä opiskeluympäristö, jossa on hyvä sisäilma. Tämä onnistuu vanhoja rakennuksia korjaamalla tai rakentamalla uutta. Myös muunneltavien rakennusten tarjoamat mahdollisuudet tulee huomioida.
● Kouluverkkoa on kehitettävä sekä saavutettavuuden että tasokkaan opetuksen näkökulmasta. Alakoulut ovat lähipalveluja, ja ne on säilytettävä, jos alueella on kohtuullisesti lapsia. Lukio- ja ammatillista opetusta kehitettäessä opetuksen laatu ja monipuoliset valinnanmahdollisuudet ovat merkittäviä tekijöitä.
● Kouluissa tulee olla riittävästi opettajia ja oppimista tukevat ryhmäkoot. Opettajien täydennyskoulutuksesta on huolehdittava.
● Ammatillisessa koulutuksessa on huolehdittava riittävästä ammatti- ja yleisaineiden lähiopetuksesta sekä opinto-ohjauksesta.
● Koulun tulee ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen, rasismiin ja kaikkeen syrjintään.
● Koulutuspaikkojen riittävyyteen on panostettava, jotta kaikilla peruskoulun päättävillä on mahdollisuus toisen asteen koulutukseen.
● On siirryttävä vähitellen kaikille 3 vuotta täyttäneille lapsille tarjottavaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
● Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa.

3. Puhdas luonto – matkailuvaltti ja hyvinvoinnin tekijä
Luonto on lapsiltamme lainassa, ja myös Kouvolalla on vastuu osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Meillä on mahdollisuus tehdä tärkeitä ympäristötekoja. Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi Kouvolan tulee omissa rakennushankkeissaan suunnitteluvaiheesta lähtien hyödyntää aurinkopaneelien sekä maa- ja ilmalämmön tuomat hyödyt. Kaupungin tulee luoda kannustimia maalämpöjärjestelmien ja aurinkopaneelien käyttöönoton vauhdittamiseksi. Meidän energiapolitiikkamme säästää luontoa ja rahaa.

● Kouvolan tulee olla hiilineutraali 2030-luvulla.
● Kouvolan pitää irrottautua ydinenergian käytöstä.
● Ilmastonmuutos on huomioitava kaikessa päätöksenteossa.
● Fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee jättää historiaan sähkön- ja lämmöntuotannossa, ja fossiiliset polttoaineet tulee määrätietoisesti korvata puhtaalla, kotimaisella, uusiutuvalla energialla, joka luo uusia työpaikkoja, säästää energiaa ja rahaa.
● Kunnan pitää kannustaa asukkaitaan uusiutuvan energian pientuottajaksi ryhtymiseen antamalla itse esimerkkiä kunnan omien rakennusten luontoa säästävillä energiaratkaisuilla ja tukemalla esimerkiksi aurinkopaneelien ja maalämpöjärjestelmien asentamista yksityisrakennuksiin. Tämä pienentää kuntalaisen energialaskua ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä.
● Kaikissa julkisissa laitoksissa tulee olla mahdollisuus hiilijalanjälkeä pienentävään kasvisruokaan. Toivomme ruoan olevan ensisijaisesti lähiruokaa, eettisesti tuotettua luomuravintoa.
● Joukkoliikenteen laatua tulee parantaa ja pitää lippujen hinnat kurissa. Joukkoliikenteen käyttöasteen parantamiseksi tarvitaan rohkeaa politiikkaa ja kokeiluja, kuten maksuton linja-auton käyttö peruskoululaisille. Lisätään kutsuliikennettä ja muita älyliikenteen sovelluksia, jotta ihmiset pääsevät palvelujen luo. Samalla luodaan lisää joustavaa etäasiointia ja sellaisia palveluja, jotka kirjastoauton tavoin liikkuvat ihmisten luo.
● Kierrättämiseen ja loppujätteen määrän vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota. Kiinteiden lajittelupisteiden lisäksi tulee reuna-alueille tarjota mahdollisuus kierrättämiseen liikkuvien palvelujen avulla.

4. Viihtyisä kunta – hyvinvoivat ihmiset
Kouvolassa huolehdimme yhdessä kaikista ihmisistä. Kaupungin tulee aikaisempaa enemmän panostaa terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveyshaittojen ennalta ehkäisyyn, millä voidaan vähentää terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarvetta.

● Viihtyisässä Kouvolassa näkyvät eri aikakausien kerrostumat. Vaadimme vanhojen ja arvokkaiden rakennusten säilyttämistä. Haluamme lisätä taidetta julkisessa rakentamisessa ja katutilassa sekä edistää elävää kaupunki- ja kyläkulttuuria. Kulttuuritilat ja -tapahtumat sekä asukkaiden omaehtoinen toiminta tekevät Kouvolasta kaupunkilaisten yhteisen.
● Kouvolan tulee suosia aktiivista kansalaistoimintaa tarjoamalla tyhjiä tiloja yhdistysten käyttöön.
● Kouvolassa tulee ottaa käyttöön yhteiskäyttö(kaupunki)pyörät. Kaupungin on otettava kaavoituksessa huomioon kevyen liikenteen kehittäminen esimerkiksi tarjoamalla esteettömät ja turvalliset pyöräilyreitit.
● Kouvolan tulee hyödyntää Kymijokea paremmin. Asumisviihtyvyyttä, harrastus- ja virkistyskäyttöä pitää lisätä kaupungin, järjestöjen ja yrittäjien yhteistyöllä.
● Kouvolan on tärkeä pitää kulkuyhteydet Repovedelle kunnossa, jotta kansallispuistomme on helposti kaikkien saavutettavissa. Luonnossa liikkuminen lisää ihmisten ympäristötietoisuutta ja luonnon monimuotoisuuden arvostamista.
● Kouvola on yksi Suomen vetovoimaisimmista urheilukaupungeista, ja sen vuoksi urheilukentät, ulkoilualueet ja liikuntahallit on pidettävä kunnossa.
● Parkki- ja liikennejärjestelyissä Kouvolan tulee rohkeasti seurata menestyvien kaupunkien esimerkkiä ja siirtyä malliin, jossa henkilöautoliikennettä ja erityisesti raskasta liikennettä vähennetään keskusta-alueella. Pysäköinnin järjestämismahdollisuudet maan alle ja ydinkeskustan reunalle on selvitettävä. Tämä parantaa hengitysilman laatua ja keskustan viihtyisyyttä.
● Nuorilla tulee olla riittävästi sisätiloja harrastamiseen ja oleskeluun koko Kouvolan alueella. Lisäksi nuorille pitää järjestää mahdollisuuksia laadukkaan vapaa-ajan viettoon. Nuorisotilojen aukioloaikojen on paremmin vastattava nuorten toiveita. Näin haluamme ehkäistä syrjäytymistä.
● Kouvola on kansainvälinen kaupunki. Erilaisuutta on helpompi ymmärtää ja hyväksyä, kun autamme eri kulttuureista tulevia ihmisiä kohtaamaan toisensa. On järjestettävä riittävästi kielenopetusta sekä otettava yhdistykset mukaan aktiiviseen kotouttamiseen. Laadukkaasta kotouttamisesta hyötyy sekä kotoutettava itse että kaupunkimme.
● Kouvolan tulee tukea iäkkäitä ihmisiä järjestämällä heille riittävästi laadukasta monipuolista toimintaa.

5. Vastuullinen taloudenhoito
Pienten ja keskisuurten yritysten potentiaali luoda työpaikkoja pitää hyödyntää. Tarvitaan tiloja, neuvontaa ja yhteistyötä. Työllistämisen painopisteen tulee olla pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemisessa. Haluamme olla luomassa uusia keinoja, joilla mahdollisimman moni työllistyy. Työttömyyden hoito vaatii kunnan, yrittäjien, viranomaisten ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä. Viranomaisyhteistyön pitää toimia. Tavoitteena on luoda työttömälle mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatuen avulla.

● Kunnan työpaikkojen haussa tulee ottaa käyttöön anonyymi rekrytointi.
● Kouvolalle on laadittava elinkeino- ja työllisyysohjelma. Ohjelmaan kirjataan sitovat toimenpiteet työllisyyden edistämiseksi.
● Kannatamme perustuloa, joka nostaa ihmisiä työelämään, vähentää byrokratiaa ja tekee työn tekemisestä kaikissa tilanteissa kannattavaa.
● Kaupungin tulee lisätä oppisopimuspaikkoja.
● Mikro- ja pk-yrityksiä on tuettava tiedottamalla paremmin rahoitusmahdollisuuksista sekä tarjoamalla aktiivisesti opastusta rahoituksen hakemiseen. Laadukkaiden neuvontapalvelujen lisäksi kaupungin tulee kaavoituksessaan huomioida yritystoiminnan vaatimukset.
● Kaupungin tulee tehostaa pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten henkilöiden palkkaamista.
● Kouvolan tulee lisätä muilla paikkakunnilla työskentelevien etätyömahdollisuuksia ja markkinoida kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaammin.
● On varmistettava, että lupa-asiat sujuvat helposti ja nopeasti. Yrityksen perustaminen tai laajentaminen ei saa kaatua byrokratiaviidakkoon.
● Kouvolan hankinnoista tulee tehdä vaikuttavuusarvio. Myös pienillä paikallisilla yrityksillä on oltava mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun. Hankinnat pitää jakaa tarpeeksi pieniin osiin, ja niistä tulee tiedottaa tehokkaasti. Näin tarjotaan alueen omille yrityksille mahdollisuuksia kasvaa ja hankkia tarpeellisia näyttöjä sekä kotimaahan että vientimarkkinoille.
● Työvoimapalveluissa on siirryttävä maksamaan vaikuttavuudesta – siitä, että ihmiset työllistyvät. Tarvitaan uusia, ennakkoluulottomia työllistämiskokeiluja, joissa otetaan asiakkaat mukaan vaikuttamaan palvelujen sisältöön. Kaupungin tulee tukea tukityöllistämistä toteuttavia yhdistyksiä.
● Maaseutuyrittäjyys on nähtävä tärkeänä. Siihen on luotava uusia toimintatapoja, kuten suoramyyntimahdollisuuksia. Edellytykset elämään ja toimeentuloon maaseudulla on turvattava.
● Uutta ja kokeilevaa yritystoimintaa (esim. pop-up) tarvitaan koko Kouvolan alueelle, ja paikalliset yritykset ja yrittäjät on huomioitava ensisijaisesti. Kouvolan tulee tarjota siihen soveltuvia kohtuuhintaisia tiloja ja ulkoalueita. Kouvolan tulee tarjota sähköistettyjä myyntikontteja kokeilevien mikroyrittäjien käyttöön.

KOUVOLAN VIHREÄT RY